PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Mojmír
 • Šaffova ostroha 2013

  34I5499_-24917_50

  Organizačný poriadok celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

  A. Základné údaje

  Subjekty súťaže:
  Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.
  Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je Národné osvetové centrum.
  Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je kultúrny subjekt vybraný komisiou dotačného systému Ministerstva kultúry SR. Národné osvetové centrum je odborný konzultant pre výber uchádzača.

  Základná charakteristika:
  Celoštátna postupová súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je vrcholným podujatím tejto kategórie na Slovensku.

  Cieľ súťaže:
  Cieľom súťaže je:

  1. podnietiť umeleckých vedúcich, choreografov a interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného tanečného materiálu
  2. podnietiť interpretov k vyhľadávaniu nielen jednotlivých tanečných motívov, ale k vzťahu a zákonitostiam, ktoré sa prejavujú v pôvodných charakteristických motivických väzbách v motivických radoch a postupnostiach v tancoch ich pôvodných nositeľov
  3. podnietiť interpretov k dôslednejšiemu naštudovaniu autentického tanca s rešpektom a úctou k jeho pôvodnej forme i k pôvodným nositeľom
  4. podnietiť interpretov k tvorivému prístupu, k osobitej interpretácii tanečného materiálu a jeho kvalitnému scénickému spracovaniu
  5. podnietiť interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k aktívnejšiemu a kvalitnejšiemu tanečnému prejavu
  6. vytvoriť priestor pre verejnú prezentáciu tanečníkov – sólistov, ktorí nie sú organizovaní vo folklórnych súboroch a skupinách
  7. predstaviť tvorivé prístupy tanečníkov v ľudovom tanečnom umení z blízkeho zahraničia
  8. zoznamovať verejnosť s hodnotami ľudového tanca, ako aj s najhodnotnejšími interpretačnými výkonmi.

  Súťažné podmienky:
  Práva a povinnosti súťažiacich
  1. Súťažiaci sú povinní:
  a) akceptovať pravidlá a podmienky súťaže;
  b) rešpektovať pokyny organizátora súťaže;
  c) prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým programovým výstupom, ktorý uvedú v základnom kole súťaže.
  2. Súťažiaci majú právo:
  a) na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže;
  b) žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži.

  Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže

  1. Bezpečnosť a ochranu zdravia zabezpečuje organizátor súťaže.
  2. Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (choreografa, pedagóga, organizačného vedúceho súboru alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného či sociálneho charakteru.

  B. Priebeh súťaže

  Zásady a priebeh súťaže:
  Súťaž je postupová. Základným stupňom je región. V prípade veľkého množstva záujemcov – tanečníkov o súťaž, príslušné regionálne osvetové/kultúrne stredisko môže zrealizovať okresné kolo súťaže. Ak sa v niektorom regióne súťaž neuskutoční pre rôzne príčiny, organizátori krajskej súťaže budú brať do úvahy návrhy príslušných regionálnych osvetových/kultúrnych stredísk. Ak sa však súťaž skutoční, nemôže postúpiť súťažiaci, ktorý sa na nej nezúčastnil.
  Výbery súťažiacich vykonáva Národné osvetové centrum na krajských stupňoch prostredníctvom odbornej poroty, ktorú na návrh organizátora vymenuje VÚC. V odbornej porote na krajskej úrovni musí byť najmenej jeden člen vymenovaný vyhlasovateľom – Národným osvetovým centrom.
  Organizátor krajskej prehliadky je povinný zabezpečiť videozáznam podujatia a dodať jeden exemplár pre archív NOC.
  Výbery na krajské postupové súťaže sa realizujú na regionálnych postupových súťažiach. Súťažiacich vyberá odborná porota vymenovaná riaditeľom príslušného regionálneho osvetového/kultúrneho strediska.
  Regionálne postupové súťaže sa musia uskutočniť do konca marca.
  Krajské postupové súťaže sa musia realizovať do polovice apríla príslušného roka.
  Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť na vyššiu úroveň jeden súťažný výkon. (Ak regionálne osvetové/kultúrne stredisko usporiada súťaž pre viac okresov, tak v každej kategórii môže postúpiť jeden výkon z každého okresu). Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť. Realizátor a organizačný garant postupovej súťaže môže, na základe odporúčania príslušných odborných porôt, pozvať na krajskú alebo celoštátnu súťaž aj ďalších ocenených z krajských kôl. (Regionálne a krajské súťaže je možne spájať.)

  Podmienky súťaže:

  Súťaže sa môžu zúčastniť tanečníci:
  – ktorí v roku konania súťaže dovŕšia 12 rokov, trvale alebo prechodne bývajúci na území Slovenskej republiky
  Súťažiť môže
  – sólista, sólistka,
  – tanečný pár,
  – trojica, pokiaľ to príslušný tanec s pevnou formou vyžaduje
  Vek interpretov musí byť v intenciách rokov určených v jednotlivých kategóriách
  Dĺžka súťažného vystúpenia: 2 – 4 minúty (tanečný materiál z územia Slovenskej republiky).

  Súťažiaci budú rozdelení do týchto kategórií:
  – kategória A – osobnosti slovenského ľudového tanca (v rokoch 2013 a 2014 – Vojtech Littva, Liptovské Sliače*)
  Táto kategória bude rozčlenená na dve časti:
  a) povinná časť:
  tancovanie podľa Vojtecha Littvu – na základe filmového záznamu NOC Bratislava – presná tanečná transkripcia daných tanečných prvkov, motívov a motivických väzieb
  b) improvizačno-interpretačná časť:
  tanečník resp. tanečný pár si tesne pred tancom vylosuje z liptovských melódií, ktoré mu muzika zahrá v ľubovoľnom počte a poradí. Dôraz sa bude klásť na dokonalé zvládnutie tanečných motívov (motivických väzieb) a ich vhodné využitie v tanečnom prevedení improvizačnou formou. (Tanečníci si musia pripraviť tanec na všetky melódie, lebo dopredu nebudú vedieť, ktoré si pred svojim výstupom vylosujú.) Súťažiaci v tejto kategórii musia absolvovať obe časti kategórie.

  Upozornenie:
  Záznam tanca a hudobné podklady sú uverejnené na webových stránkach Národného osvetového centra a po schválení dotácie z dotačného systému systému MK SR aj na webových stránkach organizačného garanta.
  – kategória B – voľná kategória – interpreti od 16 rokov, ktorí si do súťaže pripravia tanec pôvodných nositeľov ľudových tradícií, alebo tanec podľa interpretov zo „zlatého fondu” Šaffovej ostrohy. Všetci súťažiaci v tejto kategórii musia zaslať upravený videozáznam (max. 1,30 min.) pôvodného nositeľa do 17. 4. 2013 na kontakt. V prípade tanečnej rekonštrukcie tanca je nutné dodať kópiu archívneho zápisu (+adresa informačného zdroja).
  – kategória C – tanečníci od 16 do 60 rokov (voľný výber)
  – kategória D – tanečníci od 12 do 16 rokov – iba zo Slovenska
  Účinkujú v nej i deti súťažiace so Šaffovym tancom. Súťažiaci v roku súťaže nesmie dovŕšiť vek 16 rokov.
  – kategória N – nositelia ľudových tradícií nad 60 rokov + zlatý fond (nesúťažná kategória)
  Upozornenie! V kategórií N (nositelia ľudových tradícií nad 60 rokov) sa na celoštátnej súťaži predstaví z každej krajskej súťaže jeden, max. 2 páry alebo jednotlivci, ktorých vyberie krajská porota.
  Vyhlasovateľ a organizátor má právo pozvať na celoštátnu súťaž aj tanečníkov, nezúčastnených na krajskej súťaži.
  Vyhlasovateľ môže vybrať do tejto kategórie aj tanečníkov zo Zlatého fondu.
  Hudobný sprievod môžu tvoriť:
  – sólisti inštrumentalisti (akordeón, heligónka, gajdica, gajdy a pod.)
  – ľudová hudba (zabezpečuje organizátor celoštátnej súťaže) s možnosťou naštudovania včas zaslaných sprievodných melódií k tancom. V prípade požiadavky je potrebné včas zaslať sprievodnú hudbu (notový zápis, CD, audio nahrávku ) súťažného tanca
  – vlastná ľudová hudba – na vlastné náklady súťažiacich,
  – zvukový nosič CD (súťažná nahrávka nahraná na začiatku CD)
  Hudobný sprievod každého súťažiaceho musí vopred schváliť organizátor.

  Hodnotenie súťaže a ocenenie:
  Celoštátnu súťaž bude hodnotiť odborná porota, ktorú menuje generálna riaditeľka NOC.
  Najlepším interpretom v jednotlivých kategóriách bude udelený titul laureát. Všetci súťažiaci získajú diplomy a najlepší v každej kategórii vecné ceny.
  Na základe návrhu odbornej poroty najlepšiemu tanečníkovi/tanečnici bude udelená Cena Petra Homolku.
  Kritéria hodnotenia:
  a/ objavnosť tanečného materiálu,
  b/ vhodnosť výberu tanečného a hudobného materiálu
  – zostavenie a plynulosť výstupu (napr. prevedenie jednotlivých tanečných motívov, väzieb, nástup, predspev, tanec ako celok),
  – gradácia,
  c/ štýlové zvládnutie tanečného prameňa
  – schopnosť prispôsobiť interpretačné danosti podmienkam predvádzaného tanca a oblasti, z ktorej pochádza,
  – motivická výstavba,
  – zvládnutie jednotlivých motívov,
  – vhodnosť ich zoradenia z hľadiska príbuznosti, náročnosti a gradácie,
  – práca s tanečným motívom (jeho rozvíjania), jeho vhodnosť a účelovosť,
  d/ technické a výrazové zvládnutie tanca
  – plynulosť, prirodzenosť a presvedčivosť interpretácie,
  e/ celkový dojem
  – súhrn všetkých faktorov pôsobiacich na diváka (tanec, hudba, spev, výtvarný prejav),
  – emotívny účinok celého výstupu.

  Finančné zabezpečenie postupových súťaží
  Na celoštátnom stupni sú podujatia finančne zabezpečené v rozpočte hlavného organizátora z dotačného systému MK SR, rozpočtu NOC a z finančných príspevkov spoluorganizátorov a sponzorov.
  Na regionálnom stupni sú podujatia finančne zabezpečované v rozpočte príslušného regionálneho osvetového strediska a z finančných príspevkov spoluorganizátorov a sponzorov.
  Na krajskom stupni sa realizujú podujatia s garanciou VÚC a dotačného systému MK SR.

  Program súťaže:
  Program súťaže pozostáva zo súťažnej, prezentačnej a vzdelávacej časti.

   

  C. Záverečné ustanovenie

  1. Prípadné zmeny, doplnky a spresnenia organizačného poriadku a propozícií vydáva Národné osvetové centrum.
  2. Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii vyhlasovateľovi a môžu byť podľa potrieb využití na propagačné a spoločenské sprievodné vystúpenia v mieste konania i v blízkom okolí.
  3. Finančné zabezpečenie, priebeh a finančná participácia účastníkov podujatia závisí od výšky finančných prostriedkov získaných z dotačného systému MK SR a z iných zdrojov.
  4. Prípadné nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazané na súhlas výkonných umelcov, bez nároku na odmenu.
  5. Všetci súťažiaci dávajú prihlásením do súťaže súhlas na využitie svojho vystúpenia na dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely NOC (vrátane zverejnenia kultúrnej produkcie súťažiacich na webovej stránke NOC).
  6. Súťažiaci svojím prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv spojených s verejným predvádzaním súťažného diela.
  7. Súťažiaci sa zaväzuje uhradiť škodu, ktorá by vznikla porušením propozícií celoštátnej postupovej súťaže.
  Účinnosť organizačného poriadku:
  Organizačný poriadok celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky nadobúda účinnosť od 1. januára 2013. Zmeny k jednotlivým ročníkom môže na základe požiadaviek súťažiacich a organizátorov jednotlivých stupňov súťaže urobiť vyhlasovateľ a odborný garant súťaže – Národné osvetové centrum.
  Návrhy na zmeny a úpravy organizačného poriadku možno adresovať na:
  Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1,
  e-mail: nocka@nocka.sk
  Organizátor súťaže vyhlásenej Národným osvetovým centrom uvádza v styku so súťažiacimi, verejnosťou a médiami LOGO NOC, ktoré je na webovej stránke www.nocka.sk
  Podrobnejšie a konkrétnejšie parametre súťaže vrátane termínov a miest konania jednotlivých súťažných kôl a bližšiu špecifikáciu ďalších náležitostí súťaže stanovia propozície súťaže, ktoré budú zverejnené na webovej stránke NOC po rozhodnutí komisie dotačného systému MK SR.
  POZNÁMKA: Záväzné prihlášky (vyhlasovateľ a organizátor akceptujú len úplne vypísanú prihlášku, ktorá bude v prílohe propozícií) zašlite e-mailom najneskôr do 17. 4. 2013 na adresu:
  Kontakt:
  Jozef Burič
  Národné osvetové centrum
  Nám. SNP 12
  812 34 BRATISLAVA 1
  e-mail: buric@nocka.sk

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  Juraj Šaffa

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Zatiaľ nehlasoval nikto)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.