PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Jana
 • VIDIEČANOVA HABOVKA 2012

  Propozície

  celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

  VIDIEČANOVA HABOVKA 2012

  A.
  Základné údaje

  Subjekty súťaže:

  Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR

  Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Národné osvetové centrum

  Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

  Spoluusporiadateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Obec Habovka

  Termín: 8. – 10.6.2012

  Miesto: Habovka

  Základná charakteristika: Detský festival ľudovej hudby je celoštátna súťaž a prehliadka detských kolektívov a sólistov, zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného  folklóru. Tohto podujatia sa môžu zúčastniť všetky kolektívy alebo sólisti (bez ohľadu na príslušnosť k nejakému súboru alebo skupine), ktoré vyvíjajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál.

  Poslanie súťaže a prehliadky
  Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je vyhľadávanie nových muzikantských a speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení  širšej poslucháčskej verejnosti.

  Súťažné podmienky:
  Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať len jedným logicky uceleným javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať v stanovenom časovom limite.

  Kategórie:
  1) ľudové hudby
  Počet členov: 3 – 12
  Trvanie výstupu: do 8 min.
  2) spevácke skupiny
  Počet členov: 3 – 12
  Trvanie výstupu: do 8 min.
  Pre spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku, alebo ľudovej hudby v predpísanom veku, ktorá ale musí súčasne súťažiť v kategórii , prípadne ľudová hudba, zabezpečená usporiadateľom prehliadky, ktorému sólista vopred odovzdá notový materiál súťažného programu a pracovnú nahrávku – termín odovzdania materiálov určí usporiadateľ,.
  3) sólisti speváci 1 – 2
  Trvanie výstupu: do 5 min.
  Pre sólistov spevákov je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku, alebo ľudovej hudby v predpísanom veku, ktorá ale musí súčasne súťažiť v kategórii , prípadne ľudová hudba, zabezpečená usporiadateľom prehliadky, ktorému sólista vopred odovzdá notový materiál súťažného programu a pracovnú nahrávku – termín odovzdania materiálov určí usporiadateľ,.
  V duu (pri spoločnom speve dvoch) musí každý spevák spievať samostatný hlas, pričom tento dvojhlas nesmie byť umelý, ale musí zodpovedať konkrétnej regionálnej podobe.
  4) sólisti inštrumentalisti
  Počet členov: 1
  Trvanie výstupu: do 5 min.
  V kategórii 4 (I) súťažia hráči na hudobné nástroje, ktoré sa používajú na interpretáciu ľudovej hudby. Pripustené sú všetky hudobné nástroje, s podmienkou, že hráč bude účinkovať sám, bez akéhokoľvek hudobného sprievodu. Súčasný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav.

  Vek účinkujúcich:
  V mesiaci konania celoštátneho kola festivalu môžu mať všetci účinkujúci maximálne 15 rokov, tzn., že v tomto mesiaci už nesmú dosiahnuť 16. rok života.
  Výnimka: Hráč na kontrabas v kategórii 1 (ĽH) môže mať v mesiaci konania celoštátneho kola festivalu maximálne 18 rokov.
  Nedodržanie uvedených propozícií znamená diskvalifikáciu!

  Súťažný repertoár:
  Odporúča sa interpretovať folklórny materiál toho regiónu, z ktorého pochádza interpret, prípadne taký, ktorý je blízky jeho naturelu, temperamentu, duševnému svetu a navyše je v súlade s technickou úrovňou, prípadne s osobitosťami jeho hry či spevu.

  Kritériá hodnotenia:
  Pri hodnotení sa prihliada v prvom rade na správnu štýlovú interpretáciu, rešpektovanie regionálnych osobitostí a autentického prameňa.
  Hodnotí sa:
  • zdroj, materiál, s ktorým interpret pracuje
  • interpretácia
  – štýlová, regionálna
  – technická
  • spracovanie materiálu
  • celkový prejav

  V jednotlivých kategóriách:    
  1. ľudové hudby: súhra, inštrumentálna vyspelosť, výraz prejavu, citové stvárnenie hudobného materiálu, celkový zvuk telesa, javiskový prejav
  2. spevácke skupiny: jednotnosť spevu, vyrovnanosť a homogenita hlasových skupín, intonačná kvalita a hlasová kultúra (alebo autenticita) spevákov, citová a výrazová kvalita prejavu, javiskové vystupovanie
  3. sólisti speváci 1 – 2: kvalita hlasu (fond, farba, modulácia, rozsah), intonačné schopnosti a technika narábania s hlasom, citovosť speváckeho prejavu,  vzhľad a vystupovanie na javisku
  4. sólisti inštrumentalisti : miera ovládania nástroja, technika hry, prednes zodpovedajúci povahe nástroja, originalita ale aj tradičnosť prístupu k hre, výrazové a citové stvárnenie interpretovaného materiálu, javiskový prejav. Kladne sa hodnotí prípadný spev súčasne s hrou na nástroji, alebo striedanie týchto dvoch činností – samozrejme ak to dovoľuje charakter regiónu, povaha nástroja a hlasové dispozície interpreta.

  Okrem interpretácie sa hodnotí (najmä pri kolektívoch) korektné spracovanie hudobného materiálu t.j. také, ktoré vychádza zo štýlovej a regionálnej povahy autentického prameňa a  zachováva jeho pôvodný charakter, avšak programovému číslu by nemala chýbať  dramaturgická výstavba, spojená s jeho predvádzaním na javisku. Ak je to možné, odporúčame v tejto súvislosti prácu samotného vedúceho kolektívu (ĽH, SS) pred tzv. úpravami ”zvonka”.

  B. Priebeh súťaže

  Výber a postup:
  Súťaž je trojstupňová:
  1) regionálne kolá (prebehnú do konca marca kalendárneho roka)
  2) krajské kolá (prebehnú do konca apríla kalendárneho roka)
  3) celoštátna súťaž a prehliadka ”Detský festival ľudovej hudby ”
  Súťažné výkony bude hodnotiť odborná porota, ktorá na základe nich uskutoční výber do kola vyššieho stupňa. Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť do vyššej úrovne maximálne jeden súťažný výkon.(Ak Regionálne stredisko usporiada súťažnú prehliadku pre viac okresov, tak môže postúpiť v každej kategórii jeden výkon z každého okresu).  Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo navrhnúť dva postupy, prípadne postup neudeliť. Tento návrh však musí byť akceptovaný usporiadateľom kola vyššej úrovne. Usporiadateľ môže, na základe odporúčania príslušných výberových porôt, pozvať na festival aj ďalších ocenených z regionálnych, krajských kôl.
  Na jednotlivých úrovniach sa odporúča takéto zloženie odbornej poroty:
  1) na okresných kolách – trojčlenná
  2) na krajských kolách – päťčlenná
  3) na celoštátnom kole – päťčlenný lektorský zbor

  Hodnotenie
  Hodnotenie výkonov na festivale hudobného folklóru odborne garantuje 5 členný
  Odborný lektorský zbor menovaný generálnym riaditeľom Národného osvetového centra.
  Odborný lektorský zbor:
  – úroveň interpretácie pôvodného, resp. upraveného hudobného folklórneho materiálu,
  – vystihnutie regionálneho, resp. lokálneho charakteru,
  – výber a dramaturgiu repertoáru,
  – technickú vyspelosť a umeleckú úroveň interpretácie,
  – celkový umelecký dojem.

  Ocenenie účinkujúcich:
  Vo výberových kolách účinkujúci získajú diplomy  za účinkovanie, prípadne za hodnotné súťažné  výkony – s ich bližšou špecifikáciou.  Najlepšie výkony z každej kategórie získajú diplom s postupom (do vyššieho kola).
  V ústrednom kole budú v jednotlivých kategóriách udelené tituly ”Laureát Detského festivalu ľudovej hudby“. Všetci účinkujúci okrem toho získajú od usporiadateľov pamätné diplomy za účinkovanie na celoštátnom festivale, ktoré budú pri hodnotných výkonoch bližšie špecifikované.
  Po súťaži sa uskutoční odborná rozprava – hodnotiaci seminár  s členmi
  Odborného lektorského zboru.

  C. Záverečné ustanovenie 

  Propozície sú platné pre príslušný rok.
  Prípadné zmeny, doplnky a spresnenia zásad pre príslušný rok vydáva Národné osvetové centrum.

  Prípadné nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazané na súhlas výkonných umelcov, bez nároku na odmenu.  K využitiu pre dokumentačné a propagačné nekomerčné účely NOC vyhlasovateľ predpokladá  súhlas všetkých zúčastnených.

  Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii vyhlasovateľovi  a môžu byť podľa potrieb využití na propagačné a spoločenské sprievodné vystúpenia v mieste konania i v blízkom okolí.

  Realizátori krajských kôl súťaže doručia vyhlasovateľovi súťaže (NOC) a realizátorovi súťaže (OKS v Dolnom Kubíne) vyplnené záväzné prihlášky do 15. 5. 2012. Finančné zabezpečenie, priebeh a finančná participácia účastníkov  Detského festivalu ľudovej hudby závisí od výšky získaných finančných prostriedkov z grantu MK SR a iných zdrojov.

  Kontakty:

  Jozef Burič

  Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 BRATISLAVA 1

  mobil: 0903 460 486, e-mail: jozef.buric@nocka.sk

  PhDr. Miroslav Žabenský

  Oravské Kultúrne Stredisko, Bysterecká 1263/55, 02601 Dolný Kubín

  tel,fax: ++421 43 5864928  tel: ++421 43 5864978

  email: osvetadk@osvetadk.sk

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Zatiaľ nehlasoval nikto)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.