PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Ľubor
 • SÚŤAŽE PREDNÍKOV O CENU RINALDA OLÁHA 2012

  SÚŤAŽE  PREDNÍKOV O CENU  RINALDA OLÁHA  2012

  Hlavný organizátor a vyhlasovateľ súťaže

  Obec Zvolenská Slatina

  Spoluorganizátori

  Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity

  Miestny odbor Matice slovenskej vo Zvolenskej Slatine

  Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

   Termín konania 19. – 20. máj 2012

   Miesto konania – Kultúrny dom  Zvolenská Slatina

   Autor výtvarného návrhu medaily  – ocenenia súťaže

  Prof. Ján Kulich, akad. sochár,  rodák zo Zvolenskej Slatiny

  Poslanie

  Poslaním Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha je:

  • podporovať a prezentovať tvorivé a interpretačné umenie hudobníkov, ktorí uchovávajú a nadväzujú na tradičné hudobné štýly predníkov podpolianskych ľudových hudieb,  rómskeho etnika a ľudových hudieb  rôznych regiónov Slovenska,
  • podporovať uchovávanie prejavov hudobného folklóru v generačnej kontinuite,
  • prispieť k posilňovaniu podpolianskej regionálnej a rómskej kultúry a identity, k zvyšovaniu            kohézie komunít a k rozvoju multikultúrneho chápania spoločnosti,
  • vytvoriť priestor pre umeleckú konfrontáciu nadaných jednotlivcov,
  • pripomínať si už nežijúceho vynikajúceho rómskeho husľového virtuóza Rinalda Oláha, rodáka zo Zvolenskej Slatiny, ktorého umenie a osobnosť sú  ideovým pilierom tohto podujatia, formovať vzťah verejnosti k trvalým kultúrnym hodnotám, neoddeliteľnou súčasťou ktorých sú  diela uznávaných umelcov a muzikantských osobností, ktorí vzišli z tohto kraja.

  Podmienky účasti  a súťažné kategórie

  Súťaž je otvorená amatérskym i profesionálnym  huslistom zo Slovenska. 

  Spodná veková hranica  je 15 rokov, horná nie je stanovená.

  Hudobné vzdelanie nie je podmienkou.

  Súťaž je vyhlásená v dvoch základných kategóriách:

  I. kategória – huslisti  s hudobným vzdelaním  (min. ukončený II. cyklus ZUŠ)

  II. kategória – huslisti bez hudobného vzdelania

  Súťažný piesňový repertoár, jeho zloženie a časové trvanie

  Podmienkou účasti v obidvoch kategóriách je štýlová interpretácia tradičného piesňového repertoáru, pričom súťažiaci  si môže zvoliť repertoár  niektorej z  nasledovných hudobno- interpretačných oblastí:  

  1. regiónu Podpoľanie

  2. iného regiónov Slovenska (podľa výberu interpreta)

  3. rómskeho etnika z územia Slovenska

  Interpret môže súťažiť vo všetkých troch interpretačných oblastiach.

  Súťažný piesňový blok musí byť zostavený z nasledovných typov piesní, pričom ich poradie je ponechané na interpreta:

  –  pomalá lyrická alebo baladická pieseň,  jednu jej strofu zahrá súťažiaci  sám (bez

  sprievodnej hudby)

  –  duvajová  alebo čardášová pieseň

  –  rýchla pieseň

  Piesne môžu zaznieť aj v autorských úpravách a spracovaniach, ktoré však musia   rešpektovať charakteristické znaky tradičných hudobných a interpretačných štýlov Podpoľania,  alebo  iného, interpretom zvoleného regiónu Slovenska,  či  rómskeho etnika,  čo nevylučuje aj interpretovanie skladieb v úpravách Rinalda Oláha.

  Celkové časové trvanie súťažného bloku musí byť  5 až 7 minút.

   Prihlášky

  Súťažiaci sa prihlási do súťaže najneskôr do  30. apríla  2012  u organizátora podujatia,

  zaslaním záväznej prihlášky poštou na adresu:

  Obecný úrad

  SNP 370 / 19

  962 01 Zvolenská Slatina.

  alebo sa môžno prihlásiť aj  telefonicky, e-mailom, príp. osobne:

  e-mail: obuzvslat@mail.t-com.sk

  tel: 045/5394212 , 0911806029 (Ing. Anna Pavlendová)  alebo  0911245542 ( Zuzana Pavlíková)

  Náklady spojené s účasťou

  Organizátori súťaže uhradia účastníkom súťaže cestovné vo výške hromadného dopravného prostriedku, zabezpečia stravu,  v prípade potreby aj ubytovanie v mieste konania súťaže.

  Účastníci do 18  rokov majú právo na jedného dospelého sprievodcu, ktorý sa súťaže  zúčastní na náklady usporiadateľa.

  Priebeh súťaže

  Ÿ         Finále súťaže sa uskutoční vo Zvolenskej Slatine,  v nedeľu 20. mája 2012.

  Ÿ         Skúšky so sprievodnou hudbou  sa uskutočnia v sobotu 19. mája 2012, výnimočne v nedeľu 20. mája 2012, ale  len  súťažiaci zo vzdialenosti nad100 kma to na základe predbežnej dohody.

  Ÿ         Skúška so sprievodnou hudbou v časovom trvaní  min. 20 minút bude umožnená každému súťažiacemu. Odborným usmernením súťažiacich počas skúšok je poverený  dirigent – vedúci nácviku skladieb.

  Ÿ         Sprievodná hudba počas skúšok a počas súťaže je trojčlenná, v nástrojovom obsadení kontra, cimbal, kontrabas.

  Ÿ         V prípade širšieho záujmu prihlásených súťažiacich, sa súťaž uskutoční v dvoch kolách: výberovom kole a finále. V tom prípade sa výberové kolo uskutoční 19. mája 2012. Vo výberovom kole porota určí súťažiacich, ktorí postúpia do finále súťaže.

  Ÿ         Súťažné vystúpenia sú verejné.

  Časový harmonogram súťaže 

  Sobota, 19. mája 2012

  09,30 h             –         príchod, prezentácia účastníkov, organizačné pokyny

  09,30 – 16,00 h  –        skúšky so sprievodnou hudbou – povinné, stravovanie a občerstvenie

  Nedeľa, 20. mája 2012

  08,30 – 09,00 h    –      príchod, prezentácia v kultúrnom dome vo Zvolenskej Slatine

  09,00 – 11,30 h    –      skúšky (výnimočne len pre súťažiacich zo vzdialenosti nad100 km na základe predbežnej dohody)

  príprava na vystúpenie / pre tých, ktorí budú mať záujem, spoločný          nácvik vybratej skladby

  10,00 h                 –      vylosovanie poradia súťažiacich v jednotlivých kategóriách, príchod poroty

  10,00 – 10,30 h   –       porada poroty

  11,00 – 12,30 h  –        prestávka, obed

  13,00 – 16,00 h  –        súťaž

  16,00 – 17,00 h  –        zasadnutie poroty, vystúpenie hosťa

  17,00 – 17,30 h   –       vyhlásenie výsledkov

  18,00 – 20,00 h –         záverečné vyhodnotenie, spoločné stretnutie organizátorov, interpretov  a hostí

   

  Poradie súťažných vystúpení vo finále  bude určené žrebom.

  Práca a zloženie poroty

  Výkony jednotlivých súťažiacich bude hodnotiť odborná porota zložená z uznávaných odborníkov a predníkov

  Každý porotca odovzdá písomne hodnotiaci bodovací hárok, v ktorom určí svoj návrh:

  –          na udelenie hlavných cien súťaže v jednotlivých kategóriách

  –          na mimoriadne ocenenia

  –          na zaradenie jednotlivých zúčastnených muzikantov do zlatého, strieborného, alebo bronzového pásma, príp. nezaradenie ani do jedného z pásiem.

  Porota okrem bodovania využíva diskusiu a hlasovanie. Pri rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda poroty.

  Súčasťou práce poroty je vyhotovenie spoločného záverečného hodnotiaceho protokolu, ktorý okrem výsledkov súťaže obsahuje aj odborné stanovisko poroty – zhodnotenie úrovne podujatia.  Protokol  svojim podpisom potvrdzuje predseda poroty a ostatní jej členovia.

   Kritériá hodnotenia

  Pri hodnotení bude dôraz kladený najmä na nasledovné kritériá:

  – výber repertoára, zostavenie piesní do bloku

  – variačná technika, náročnosť  hry a jej  zvládnutie, individualita prejavu

  – vedenie sprievodnej muziky

  – rešpektovanie  interpretačných regionálnych štýlových znakov  a osobitostí repertoáru

  – celkový umelecký dojem

  Ocenenia súťaže

  Porota rozhoduje o udelení nasledovných ocenení Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha :

  I. kategória – huslisti  s hudobným vzdelaním 

  Cena

  Víťaz Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha pre rok 2012

  v I. kategórii  – podpoliansky repertoár

  medaila, diplom, finančná odmena  200 €

  Cena

  Víťaz Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha pre rok 2012

  v I. kategórii –  repertoár  regiónov Slovenska

  medaila, diplom, finančná odmena  200 €

   

  Cena

  Víťaz Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha pre rok 2012

  v I. kategórii –  repertoár  rómskeho etnika      

  medaila, diplom, finančná odmena  200 €

  II. kategória – huslisti bez hudobného vzdelania

  Cena

  Víťaz Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha pre rok 2012

  v II. kategórii  

  medaila, diplom, finančná odmena  200 €

  Okrem toho najpozoruhodnejšie výkony z obidvoch kategórií budú ocenené mimoriadnymi cenami podľa rozhodnutia poroty.

  Každý účastník dostane diplom.

  Diplomy a ceny budú  odovzdané slávnostným spôsobom pred verejnosťou.

  Porota na základe výkonov jednotlivých súťažiacich zároveň zaradí do niektorého z nasledovných  pásiem:

  – zlaté pásmo

  – strieborné pásmo

  – bronzové pásmo

  Porota a organizátori  súťaže, vzhľadom na výkony súťažiacich, si  vyhradzujú právo príp. niektorú z cien neudeliť.

  Najúspešnejší interpreti z obidvoch kategórií súťaže budú  zároveň odporučení pre  účinko-vanie v programoch Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

  Víťazi ocenení hlavnou cenou v Súťaži predníkov o cenu Rinalda Oláha sa ďalších ročníkov súťaže môžu zúčastniť ako hostia, alebo môžu súťažiť s repertoárom iného regiónu, než v ktorom získali ocenenie.

  Záverečné ustanovenia                                                                                          

  Organizátori súťaže si vyhradzujú právo propozície súťaže zmeniť, alebo doplniť. Podrobnejšie informácie ku každému ročníku súťaže budú zverejňované priebežne. Za celkovú prípravu a priebeh súťaže zodpovedajú hlavní organizátori.

  Informácie a kontakty:

  Akékoľvek otázky a príp. nejasnosti  môžete  konzultovať aj osobne s nižšie uvedenými  pripravovateľmi podujatia:

  za Obec Zvolenská Slatina:

  Obecný úrad Zvolenská Slatina,  045/5394212, Ing. Anna Pavlendová

  e-mail: obuzvslat@mail.t-com.sk

  Zuzana Pavlíková, Komenského 37, Zvolenská Slatina

  tel. 0911245542

  za Folklórne slávnosti pod Poľanou:     

  PhDr. Anna Ostrihoňová,

  tel: 045/5410477, 0917 491 047,  e-mail: anna.ostrihonova@detva.sk

  Mgr. Daniela Hanesová, E.M. Šoltésovej 1602/14, Zvolen,

  e-mail: hanesova.d@chello.sk

  Záväzná prihláška

  www.zvolenskaslatina.sk

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Hlasovalo 1,, priemer: 9,00 z možných 10)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.