PORTÁL SLOVENSKÝCH FOLKLORISTOV ¤ FOLKLÓRNA TELEVÍZIA ¤ ZÁBAVA |
 • Hedviga
 • ŠAFFOVA OSTROHA 2012

  Národné osvetové centrum

  Námestie SNP 12 812 34 Bratislava 1

  ŠAFFOVA OSTROHA 2012

  PROPOZÍCIE

  celoštátnej postupovej súťaže a prehliadkysólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou

  A.

  Základné údaje 

  Subjekty súťaže:

  Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR

  Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou je Národné osvetové centrum

  Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou je obec Dlhé Klčovo

  Spolu usporiadateľmi celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou je Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov nad Topľou.

  Termín: 25. – 27.5.2012

  Miesto: Dlhé Klčovo

  Základná charakteristika:

  Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou

  Cieľ súťaže:

  Cieľom súťaže je:

  • podnietiť umeleckých vedúcich, choreografov a interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného tanečného materiálu
  • podnietiť interpretov k vyhľadávaniu nielen jednotlivých tanečných motívov, ale k vzťahu a zákonitostiam, ktoré sa prejavujú v pôvodných charakteristických motivických väzbách v motivických radoch a postupnostiach v tancoch ich pôvodných nositeľov
  • podnietiť interpretov k dôslednejšiemu naštudovaniu autentického tanca s rešpektom  a úctou k jeho pôvodnej forme i k pôvodným nositeľom
  • podnietiť interpretov k tvorivému prístupu, k osobitej interpretácii tanečného materiálu a je ho kvalitnému scénickému spracovaniu
  • podnietiť interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k aktívnejšiemu a kvalitnejšiemu tanečnému prejavu
  • odstrániť súťaživosť sólistov tanečníkov s tancami, ktoré sú zjavne časťou väčších rozsiahlejších tanečných kompozícií
  • vytvoriť priestor pre verejnú prezentáciu tanečníkov – sólistov, ktorí nie sú organizovaní vo folklórnych súboroch a skupinách
  • predstaviť tvorivé prístupy tanečníkov v ľudovom tanečnom umení z blízkeho zahraničia
  • zoznamovať verejnosť s hodnotami ľudového tanca, ako aj s najhodnotnejšími interpretačnými výkonmi.

  B.

  Priebeh súťaže a prehliadky

  Zásady a priebeh súťaže:

  Súťaž je postupová. Základným stupňom je región. V prípade veľkého množstva záujemcov – tanečníkov o súťaž, príslušná  RO/KS-ka môže zrealizovať regionálne kolo súťaže. Ak sa v niektorom regióne súťaž neuskutoční pre rôzne príčiny, organizátori krajskej súťaže budú brať do úvahy návrhy príslušných regionálnych osvetových/kultúrnych stredísk. Ak sa však súťaž skutoční,  nemôže postúpiť súťažiaci, ktorý sa na nej nezúčastnil.

       Z každého regionálneho kola postupuje na krajskú súťaž víťaz každej súťažnej kategórie.

       Krajské súťaže sa uskutočnia do konca apríla 2012. Z nich na celoštátnu súťaž postúpia víťazi z každej súťažnej kategórie. (Regionálne a krajské súťaže je možne spájať.)

  Upozornenie! Vo výberovej (nie postupovej) kategórií E – zlatý fond, nositelia ľudových tradícií nad 60 rokov sa predstavia páry a jednotlivci, ktorých vyberie vyhlasovateľ súťaže na návrh krajskej poroty. Do tejto kategórie budú zaradení aj tanečníci (ak sa prihlásia), ktorí boli zaradení do zlatého fondu.

  Podmienky súťaže:

  Súťaže sa môžu zúčastniť tanečníci:

  – ktorí v roku konania súťaže dovŕšia 12 rokov, trvale alebo prechodne bývajúci na

  území Slovenskej republiky

  – tanečníci zo zahraničia (vyberá vyhlasovateľ)

  Súťažiť môže – sólista, sólistka

  tanečný pár

  trojica, pokiaľ to príslušný tanec s pevnou formou vyžaduje

  Vek interpretov musí byť v intenciách rokov určených v jednotlivých kategóriách

  Súťažiaci budú rozdelení do týchto kategórií: 

  –  kategória A – Šaffov tanec

  Táto kategória bude rozčlenená na dve časti:

  a)  povinná časť: tancovanie podľa Juraja Šaffu – na základe filmového záznamu OÚ Bratislava – Víťazi súťaže sólistov v tanci Východná 1972 – 2. variant, presná tanečná transkripcia daných tanečných prvkov, motívov a motivických väzieb

  b)  Improvizačno-interpretačná časť:
  Tanečník resp. tanečný pár si tesne pred tancom vylosuje z ôsmich čardášových „šaffových“ melódií 3, ktoré mu muzika zahrá v ľubovoľnom počte a poradí. Dôraz sa bude klásť na dokonalé zvládnutie tanečných motívov (motivických väzieb) a ich vhodné využitie v tanečnom prevedení improvizačnou formou.

  (Tanečníci si musia pripraviť tanec na všetky melódie, lebo dopredu nebudú vedieť, ktoré si pred svojim výstupom vylosujú.)

  Súťažiaci v tejto kategórii musia absolvovať obe časti tejto kategórie.

  Garant súťaže (Štefan Kocák) všetkým interpretom na požiadanie zašle DVD Šaffovho tanca

  a hudobné podklady (8 melódií – demo – mp3, na ktoré Juraj Šaffa tancoval).

  V budúcich rokoch bude v tejto kategórii tancovanie i podľa iných nositeľov tanečných tradícií a tanečných osobností zo Slovenska.

  kategória B – voľná kategória – interpreti od 16 do 60 rokov, ktorí si do súťaže pripravia tanec pôvodných nositeľov ľudových tradícií nad 60 rokov, alebo tanec podľa interpretov zo „zlatého fondu” Šaffovej ostrohy.                                                                                                                 Všetci súťažiaci v tejto kategórii musia zaslať videozáznam pôvodného nositeľa minimálne jeden mesiac pred celoštátnou súťažou na kontakt J. Buriča. V prípade tanečnej rekonštrukcie tanca je nutné dodať kópiu archívneho zápisu.

  – kategória C – tanečníci od 16 do 60 rokov (voľný výber)

  – kategória D – tanečníci od 12 do 16 rokov – iba zo Slovenska

  Účinkujú v nej i deti súťažiace so Šaffovym tancom. Súťažiaci v roku súťaže nesmie dovŕšiť vek 16 rokov.

  – kategória N – nositelia ľudových tradícií nad 60 rokov – zlatý fond (nesúťažná

  kategória)

  Táto kategória je nesúťažná. Predstavia sa v nej páry a jednotlivci, ktorých vyberie vyhlasovateľ a organizátor súťaže na základe záznamu a návrhu odborných porôt z krajských súťaží. Do tejto kategórie budú zaradení aj tanečníci, ktorí na Šaffovej ostrohe získali trojnásobné víťazstvo v jednotlivých kategóriách a boli zaradení do zlatého fondu.

  – kategória Z – tanečníci zo zahraničia (nesúťažná kat.)

  Dĺžka súťažného vystúpenia: 2 – 4 minúty (tanečný materiál z územia Slovenskej republiky s výnimkou zahraničných interpretov).

  Hudobný sprievod môžu tvoriť:

  – sólisti inštrumentalisti (akordeón, heligónka, gajdica, gajdy a pod.)

  – ľudová hudba (zabezpečuje organizátor celoštátnej súťaže) s možnosťou naštudovať včas zaslaných sprievodných melódií k tancom. V prípade požiadavky je potrebné včas zaslať sprievodnú hudbu (notový zápis, CD, audio nahrávku ) súťažného tanca

  – vlastná ľudová hudba – na vlastné náklady súťažiacich,

  – zvukový nosič CD, MG (na začiatku nahraná súťažná nahrávka)

  Hudobný sprievod každého súťažiaceho musí vopred schváliť organizátor.

  Kritéria hodnotenia:

  a/ objavnosť tanečného materiálu,

  b/ vhodnosť výberu tanečného a hudobného materiálu

  – zostavenie a plynulosť výstupu (napr. prevedenie jednotlivých tanečných motívov, väzieb, nástup, predspev,

  tanec ako celok),

  – gradácia,

  c/ štýlové zvládnutie tanečného prameňa

  – schopnosť prispôsobiť interpretačné danosti podmienkam predvádzaného tanca a oblasti, z ktorej pochádza,

  – motivická výstavba,

  – zvládnutie jednotlivých motívov,

  – vhodnosť ich zoradenia z hľadiska príbuznosti, náročnosti a gradácie,

  – práca s tanečným motívom (jeho rozvíjania), jej vhodnosť a účelovosť,

  d/ technické a výrazové zvládnutie tanca

  – plynulosť, prirodzenosť a presvedčivosť interpretácie,

  e/ celkový dojem

  – súhrn všetkých faktorov pôsobiacich na diváka (tanec, hudba, spev, výtvarný prejav),

  – emotívny účinok celého výstupu.

  Hodnotenie súťaže a ocenenie:

  Súťaž bude hodnotiť odborná porota, ktorú menuje generálny riaditeľ NOC.

  Najlepším  interpretom v jednotlivých kategóriách bude udelený titul laureát. Všetci súťažiaci získajú diplomy a najlepší v každej kategórii vecné ceny.

  Na základe návrhu odbornej poroty najlepšiemu tanečníkovi/tanečnici bude udelená Cena Petra Homolku.

  Podmienky účasti a finančné zabezpečenie:

  Organizátori celoštátnej súťaže súťažiacim hradia cestovné náklady (podľa právnych predpisov), stravovanie a prihláseným ubytovanie.

  C. Záverečné ustanovenie 

  Propozície sú platné pre príslušný rok.
  Prípadné zmeny, doplnky a spresnenia zásad pre príslušný rok vydáva Národné osvetové centrum.

  Prípadné nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazané na súhlas výkonných umelcov, bez nároku na odmenu.  K využitiu pre dokumentačné a propagačné nekomerčné účely NOC vyhlasovateľ predpokladá  súhlas všetkých zúčastnených.

  Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii vyhlasovateľovi  a môžu byť podľa potrieb využití na propagačné a spoločenské sprievodné vystúpenia v mieste konania i v blízkom okolí.

  POZNÁMKA:

  Záväzné prihlášky zašlite najneskôr do 5. 5. 2012 na adresu:

  Kontakt:

  Jozef Burič Národné osvetové centrum

  Nám. SNP 12, 812 34 BRATISLAVA 1

  e-mail: buric@nocka.sk

  Štefan Kocák (garant súťaže) 094 35 Čaklov 440

  mobil: 0910 902 488, e-mail: stefankocak@vranovcan.sk

  Erik Marcin Hornozemplínske osvetové stredisko

  Sídlisko 1. mája 74, 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU

  hzos@stonline.sk  erikhzos.marcin@gmail.com

  Zatnite svoju valašku a ohodnoťte tento príspevok:

  1 valaška2 valašky3 valašky4 valašky5 valašiek6 valašiek7 valašiek8 valašiek9 valašiek10 valašiek (Hlasovalo 29,, priemer: 1,31 z možných 10)
  Loading...Loading...

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Prečítajte si tiež ďalšie podobné podobné články z tejto rubriky:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Diskusia k príspevku na Facebooku

  Diskusia k príspevku na stránke

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.